Raoul-N. Hempel

Raoul-N. Hempel

Rechts­an­walt
Straf­ver­tei­di­ger

Arbeits­recht

 • Abfin­dung
 • Arbeits­ver­trag
 • Krankheit/Urlaub
 • Lohn/Gehalt
 • Mobbing/Diskriminierung

Fami­li­en­recht

 • Betreu­ungs­recht
 • Ehe­schei­dung
 • Umgang/Sorgerecht
 • Unter­halt
 • Ver­sor­gungs­aus­gleich
 • Zuge­winn

Miet- und Woh­nungs­ei­gen­tums­recht

 • Geschäfts­raum­mie­te
 • Lea­sing
 • Mak­ler­recht
 • Nach­bar­recht
 • Pacht
 • Woh­nungs­ei­gen­tums­recht
 • Wohn­raum­mie­te

Sozi­al­recht

 • Erwerbs­min­de­rungs­ren­te
 • Kran­ken­ver­si­che­rungs­recht
 • Pfle­ge­ver­si­che­rung
 • Schwer­be­hin­de­rung
 • Sta­tus­fest­stel­lungs­ver­fah­ren (Schein­selb­stän­dig­keit)
 • Unfall­ver­si­che­rung

Straf- und Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­recht

 • Betäu­bungs­mit­tel­straf­recht
 • Haftrecht/Untersuchungshaft
 • Jugend­straf­recht
 • Opfer­ver­tre­tung
 • Straf­ver­tei­di­gung (Kör­per­ver­let­zung, Dieb­stahl, Betrug, Raub, Erpres­sung usw.)
 • Wirt­schafts­straf­recht

 

Comments are closed.